Regulamin świadczenia usług

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych pod adresem strony https://graphicpoint.link obsługiwanej przez firmę „GraphicPoint Sp. z o.o. ” z siedzibą w przy ulicy Bukowieckiej 92 lokal 166, 03-389 Warszawa, Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XII Wydz. Gospod. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000672777, posługującej się numerem
NIP: PL525-270-68-02, reprezentowaną przez prezesa Mariusza Kostro.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  1. Klient – osoba która założyła konto na stronie https://graphicpoint.link
  2. Abonentem to osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej.
  3. Operator – GraphicPoint Sp. z o.o. świadcząca usługi za pośrednictwem strony https://graphicpoint.link
  4. Konto – konto założone na stronie „graphicpoint.link” z poziomu którego Klient ma możliwość zamawiania wybranych usług
  5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usługami.
  6. Usługa – usługi dostępne na stronie internetowej graphicpoint.link wśród których rozróżniamy:
   1. Konto wirtualne – „HOSTING”
   2. Domeny
   3. Usługa informatyczna
   4. Certyfikat SSL
  7. Przerwa techniczna – przerwa w świadczeniu usług zapowiedziana z minimum 24h wyprzedzeniem spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac mających na celu utrzymanie poziomu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie
  8. Serwer nadrzędny – fizyczna maszyna używana do świadczenia usług Konto wirtualne.
 2. Regulamin staje się wiążący w momencie wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w panelu klienta znajdującego się na stronie graphicpoint.link
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany są udostępniane na stronach graphicpoint.link a ponadto Abonentowi przesłany zostanie e-maila z informacją o zmianie regulaminu. Regulamin staje się wiążący w 30 dni od daty publikacji zmian. Abonent ma prawo zgłosić w terminie 14 dni od zdarzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, sprzeciw od treści nowego regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni od publikacji oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu umowa zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, tj. po upływie 30 dni od dnia publikacji i przesłania wiadomości e-mail.
 4. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, Abonent zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem.
 5. Rejestracja konta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883
 6. Wszystkie kwoty podanie na stronie internetowej graphicpoint.link jeśli nie są oznaczone jako „netto” lub „brutto” są kwotami „netto”.

§2
Usługi Konto wirtualne

 1. Konta wirtualne są aktywowane natychmiast po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności.
 2. Na adres e-mail Konta przesyłane są wszelkie dane dostępowe do panelu w tym m.in. hasła. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia tych danych przed nieautoryzowanym dostępem.
 3. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu w terminie, jego konto Hostingowe zostanie zablokowane na okres 7 dni. Cała zawartość konta w tym okresie jest przechowywana na serwerze Operatora. Przed upływem 7 dni od dnia przekroczenia termin płatności, Operator za pośrednictwem poczty e-mail wzywa Abonenta do uiszczenia zaległej opłaty. Po upływie 7 dni i nie opłacenia abonamentu na kolejny okres abonamentowy, Operator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem wygasa bez prawa do odszkodowania.
 4. W przypadku braku płatności po 14 dniach konto Hostingowe jest bezpowrotnie usuwane.

§3
Usługi Serwer VPS / Serwery dedykowany

 1. Serwery VPS / Serwey dedykowane są aktywowane po otrzymaniu płatności.
 2. Na adres e-mail Konta przesyłane są wszelkie dane dostępowe do panelu w tym m.in. hasła. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia tych danych przed nieautoryzowanym dostępem.
 3. W przypadku zakupu Usługi Serwer VPS / Serwey dedykowane z panelem DirectAdmin instalacja panelu nastąpi do 24h od aktywacji usługi.
 4. W przypadku braku płatności po 7 dniach konto jest bezpowrotnie usuwane
 5. Do serwera VPS / Serwera dedykowanego dostępna jest opcja "Podstawowe zarządzanie", która obejmuje opiekę nad serwerem (aktualizacje, utrzymanie, kontrola backupów, możliwość konfiguracji dodatkowych backupów)
 6. Indywidualnie Operator oferuje rozszerzenie opcji "Podstawowe zarządzanie" o dodatkowe usługi, takie jak m.in. indywidualna konfiguracja dodatkowych usług, indywidualne plany tworzenia kopii zapasowych itp.

§4
Opłaty abonamentowe

 1. Klient jest zobowiązany opłacać abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Abonament opłacany jest z góry za okres korzystania konta.
 3. Klient po każdej wpłacie na adres e-mail Konta automatycznie otrzyma fakturę VAT.
 4. Usługi poza domenami są zawieszane w przypadku 3-dniowego przekroczenia terminu płatności.
 5. Usługi poza domenami są usuwane w przypadku 14-dniowego przekroczenia terminu płatności.
 6. Domeny wygasają w dniu terminu płatności faktury pro-forma.
 7. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl należącego do spółki DialCom24 Sp. z o.o, oraz tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.
 8. Klient zamawiający usługi SSL akceptuję powyższy regulamin oraz regulaminy dostawców tejże usługi: a) RapidSSL, b) Geo Trust, c) VeriSign, d) Thwate

§5
Rejestracja domen

 1. Abonent rejestruje domenę za pośrednictwem strony internetowej Operatora, Abonent udziela Operatorowi zgodę do reprezentowania go przed rejestratorem domen.
 2. Zakres umowy obejmuje wszelkie czynności zamierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych rejestratora, w tym możliwości przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi jego danych osobowych. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, a rejestracją domen globalnych prowadzą podmioty trzecie na zasadach ICANN.
 3. Domeny internetowe aktywowane są w przeciągu 24 godzin, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich.
 4. Okres rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji jest jeden rok.
 5. Operator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi otrzymaną wpłatę z tytułu nieudanej rejestracji, odnowienia, transferu domeny w terminie 7 dni przelewem bankowym na konto Abonenta z którego otrzymał wypłatę.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie nie zależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Ewentualna odpowiedzialność Operatora jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta. Ograniczenie może ulec wyłączeniu w przypadku Konsumenta.
 7. Abonent ma pełne prawo do dysponowania domeną.
 8. Operator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą panelu klienta znajdującego się na stronie graphicpoint.link.
 9. W odniesieniu do rejestracji domen polskich stosuje się w odpowiednim zakresie NASK ( Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy ) https://dns.pl/regulamin.html
 10. W odniesieniu do rejestracji domen europejskich stosuje się w odpowiednim zakresie Regulamin EURid, w przypadku domen globalnych regulamin ICANN oraz w przypadku innych rozszerzeń domenowych regulaminy odpowiednich rejestrów domen.
 11. Wysokość opłat za rejestracje, odnowienie domen jest zawarta w cenniku. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub całości. Wszelkie reklamację związane z rejestracją lub odnowieniem domen są rozpatrywane do 14 dni roboczych od daty zamówienia lub odnowienia domeny.
 12. W przypadku cesji lub transferu domeny do innego usługodawcy przed upływem rocznego abonamentu lub w trakcie korzystania odnowienia domeny, Abonent domeny zobowiązuje się do dokonania dopłaty pokrywającej różnice między ceną rejestracji domeny, a ceną odnowienia domeny, zgodną z obowiązującym cennikiem domen.
 13. Operator wyda Abonentowi kod autoryzacyjny domeny (kod AuthInfo) do 72 godzin roboczych po uzyskaniu pisemnego wniosku o kod wysłanego wraz z wymaganymi załącznikami na adres firmy Operatora, numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail).
 14. Operator wyda Abonentowi kod autoryzacyjny domeny (kod AuthInfo) do 21 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego wniosku o kod wysłanego wraz z wymaganymi załącznikami na adres siedziby Operatora przesyłką pocztową.
 15. Operator może odmówić wydania kodu autoryzacyjnego domeny ( kod AuthInfo ) w przypadku domen wygasających w przeciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku oraz do 30 dni po wykonaniu odnowienia domeny.
 16. Nieprzedłużone domeny .eu blokowane są na okres 40 dni z możliwością ponownego odnowienia. Koszt odnowienia domen z kwarantanny jest zgodny z cennikiem zawartym na stronie internetowej Operatora.
 17. Abonent ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 30 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer domen globalnych i europejskich.
 18. Abonent ma prawo dokonać cesji domeny ( zmiany Abonenta domeny) w dowolnym momencie za pomocą wypełnionego wniosku E-Cesja.
 19. Operator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Rejestratorem.
 20.  W przypadku dokonywania E-Cesji, Operator zastrzega sobie prawo do żądania od dotychczasowego Abonenta, jak i strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny, dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przeprowadzanej zmiany Abonenta nazwy domeny lub potwierdzenia cesji w formie pisemnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami autoryzacyjnymi, przy czym z prawa tego Operator może skorzystać na każdym etapie przeprowadzania e-cesji, w terminie do 30 dni od przyjęcia zgłoszenia e-cesji. W tym celu Operator wysyła żądanie na autoryzowany adres e-mail stron uczestniczących w e-cesji.

§6
Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. W związku z tym, że usługi Konto wirtualne są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami w związku z tym Klient zobowiązuje się nie przekraczać przydzielonych limitów.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwera zgodnie z jego przeznaczeniem i nie używać funkcji oraz usług w sposób powodujący przeciążenie i destabilizację serwerów nadrzędnych.
 3. Klient zobowiązuje się do chronienia haseł dostępu do Konta, Kont wirtualnych oraz pozostałych usług, w tym usług uruchomionych na swoich Kontach wirtualnych przed dostępem osób trzecich.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoich Kontach.
 5. Zabrania się:
  1. umieszczania na serwerach Operatora treści warezowych, pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem.
  2. Wykorzystywania Serwerów do destabilizacji pracy innych serwerów, w tym serwerów nadrzędnych (przeprowadzania ataków DdoS, Botnet)
  3. Rozsyłania spamu
  4. Wykorzystywania usług w sposób naruszający w jakikolwiek polskie prawo
  5. Podszywania się pod serwery i strony internetowe, szczególnie w celu wprowadzenia w błąd i/lub kradzieży poufnych danych
 6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych § 6 pkt 5 Operator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania Serwera do czasu wyjaśnienia sprawy i usunięcia treści / oprogramowania powodującego naruszenia.

§7
Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do:
 2. Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Klientowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu.
 3. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest, jako pełny dostęp Klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,90% w skali roku,
 4. Niezwłocznego podjęcia interwencji w przypadku awarii, nie później jednak niż 1 godzinę po jej wystąpieniu w dni powszednie oraz do 3 godzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. Przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
  2. Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Klienta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. Nieprawidłowego użytkowania kont
  2. Ppodania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Klienta
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.

§8
Kopie bezpieczeństwa

 1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa i przechowuje je przez 24h o ile nie zaznaczono inaczej w ofercie usługi.
 2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są usługi uregulowane odrębnymi umowami).
 3. Klient jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.
 4. Kopie bezpieczeństwa Klient powinien przechowywać na lokalnym komputerze

§9
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z brakiem lub niewłaściwym wykonaniem postanowień umowy
 2. Reklamacja może być złożona w terminie do 14 dni od zdarzenia, pisemnie na adres Operatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez operatora w terminie 30 dni od daty doręczenia.
 4. Reklamacja musi zawierać, pod rygorem jej odrzucenia, pełną nazwę abonenta, dane kontaktowe zgodne z posiadanymi przez Operatora, oraz identyfikator usługi.
 5. Wysokość roszczenia nie może przekraczać wysokości uiszczonej opłaty abonamentowej

§10
Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

 1. Umowa może być rozwiązana:
  1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres serwer@graphicpoint.link oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.)
  2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
  3. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 7 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
  5. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy serwerów graphicpoint.link
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do destabilizacji pracy serwerów nadrzędnych lub spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§11
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta"
 2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email/ticket/list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 3. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 4. Dokonując zamówień w serwisie graphicpoint.link użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient akceptuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).
 3. Lex retro non agit. - odnośnie Prawa obowiązującego na terenie Polski.
 4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji postanowień niniejszego regulaminurozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.